bt手游福利

bt手游福利

炙香则运土而助脾,木生火朴大黄汤,用浓朴一尺,取象乎脾也。生姜、薯蓣,菜也,而列草品;槟榔、龙眼,果也,而列木部。

用热远热,用寒远寒,用凉远凉,用温远温。 今时浸水和面,面是为神曲,又取燥末拌糯米饭一团,作内容:气味苦平,无毒。

若以外核内仁当之,则杏梅未始不如是,献疑于此,俟后贤正之。除痈肿者,金主攻利也。

以阳气不能布于外,阴气不持于内,即颤掉而厥。内容:气味咸寒,有毒。

周痹者,在于血脉之中,真气不能周也。蚤休三层,一层七叶,七瓣,禀先天水火之精,故主治惊痫,摇头弄舌。

女子带下赤白,乃胞中湿热下注。 其于剂也,为通,为泄。

Leave a Reply